Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky, rozsah

1.1. Tyto VOP upravují vztahy mezi společností Chatenet Automobile CZ, s.r.o., IČO: 04966163 se sídlem Úzká 128, Želivec, 251 68, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 256262 (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“), vznikající při koupi čtyřkolového motorového vozidla/motocyklu spadajícího do kategorie vozidel L7E respektive L6E (dále jen „vozidlo“ či „předmět koupě“), a to v rozsahu, ve kterém nejsou odlišně upraveny písemnou dohodou nebo smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“)

  1. Přijetí objednávky, uzavření kupní smlouvy

2.1. Okamžikem závazného potvrzení objednávky prodávajícím vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy, a to v obsahu upraveném závaznou objednávkou a jejím potvrzením (kupní smlouvou) a těmito VOP.

2.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.

2.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že se předmět objednávky se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil zálohu, bude mu tato částka vrácena v hotovosti nebo převedena na jeho bankovní účet, a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.4. V případě, že kupující objednávku po jejím potvrzení zruší, nebo bez zákonného důvodu odstoupí od smlouvy ještě před převzetím předmětu koupě nebo jinak zabrání splnění objednávky, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu objednávky. Výše této smluvní pokuty bude stanovena dle cen doporučených výrobcem (včetně DPH) v příslušném ceníku platném v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající je oprávněn započíst si smluvní pokutu na složenou zálohu.

  1. Záloha, Kupní cena

3.1. Kupující je povinen zaplatit zálohu dle zálohové faktury, a to v hotovosti nebo na účet prodávajícího, který je uveden v objednávce. Pokud bude zaplacení zálohy realizováno bankovním převodem na účet prodávajícího, je za splnění této povinnosti kupujícím považován den, ve kterém byla příslušná částka připsána na účet prodávajícího. V případě nezaplacení sjednané zálohy ve stanoveném termínu je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3.2. Zbývající část kupní ceny, včetně případného zvýšení ve smyslu níže uvedeného ujednání, zaplatí kupující nejpozději k okamžiku převzetí předmětu koupě, a to hotově na pokladně nebo převodem na účet.

3.3. Kupní cena předmětu koupě je stanovena na základě ceníku platného v den uzavření smlouvy.

3.4Ke zvýšení celkové kupní ceny předmětu koupě dojde v případě, když v době mezi uzavřením kupní smlouvy a ujednaným termínem dodání dojde ke zvýšení sazby DPH vztahující se k předmětu koupě.

3.5. Dojde-li v případech uvedených v bodě 3.4. ke zvýšení celkové kupní ceny předmětu koupě o více jak 10%, má kupující právo od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným prodávajícímu do 10 dnů ode dne, kdy byl prodávajícím o zvýšení kupní ceny vyrozuměn.

  1. Dodání předmětu koupě

4.1. Není-li dohodnuto jinak, rozumí se dodávkou přistavení vozidla na dohodnuté místo v dohodnutou dobu (dále jen „dodávka“).

4.2. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě nejpozději do 4 týdnů od potvrzení objednávky oběma smluvními stranami. Dojde-li k překročení této dodací lhůty u vozidel se sériovou výbavou o 1 týden a u vozidel se zvláštní výbavou o 4 týdny, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a prodávající má povinnost vrátit kupujícímu zaplacenou zálohu. Kupující odstupuje od smlouvy písemným oznámením doručeným prodávajícímu do 10 dnů ode dne, kdy došlo k výše specifikovanému překročení dodací lhůty.

4.3. Dodací lhůty počínají běžet od okamžiku zaplacení zálohy na kupní cenu. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího nebo předání zálohy prodávajícímu v hotovosti.

4.4. Prodávající při nedodržení dodacích lhůt a termínů, které byly mezi prodávajícím a kupujícím výslovně dohodnuty nebo stanoveny těmito VOP, nemá vůči kupujícímu žádné povinnosti, pokud je toto nedodržení způsobeno tím, že výrobce vozidla nedodal prodávajícímu předmět koupě v dodacích lhůtách a termínech. Při nedodržení dodacích lhůt a termínů nemá prodávající vůči kupujícímu žádné povinnosti také v případě, že toto nedodržení nastalo z důvodu vyšší moci, stávky nebo nepokojů. Ve všech shora uvedených případech zůstává kupní smlouva v platnosti a kupující nemá právo od smlouvy odstoupit, avšak odpovídajícím způsobem se prodlouží lhůta pro uskutečnění příslušné dodávky. Pokud je však z výše uvedených důvodů dodávka znemožněna po dobu delší než 2 měsíce po uplynutí sjednaného termínu dodání vozidla, je od kupní smlouvy oprávněn odstoupit prodávající i kupující, a to písemným sdělením doručeným druhé straně.

4.5.Veškeré údaje o objemu, vzhledu, výkonu, mírách a vahách, spotřebě pohonných hmot, provozních nákladech atd. předmětu koupě uváděné prodávajícím v kupní smlouvě, resp. objednávce, popř. jež jsou uváděny v propagačních materiálech výrobce, jsou nezávazné a orientační a nejsou zaručením vlastností předmětu koupě.

4.6. Konstrukční změny a změny formy, odchylky od barevného odstínu, jakož i změny objemu dodávky ze strany výrobce jsou během dodací lhůty vyhrazeny a kupující s nimi souhlasí, pokud uvedenými změnami nedojde k podstatným změnám předmětu koupě, resp. objednávky, a pokud se nejedná o změny v neprospěch kupujícího.

  1. Převzetí předmětu koupě

5.1. Prodávající vyrozumí kupujícího o termínu a místě dodání předmětu koupě.

5.2. Kupující je povinen převzít předmět koupě nejpozději do 14 dnů ode dne uvedeného v tomto vyrozumění. Podmínkou převzetí předmětu koupě je uhrazení celé jeho kupní ceny. Prodávající umožní kupujícímu převzetí předmětu koupě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne připsání celé kupní ceny předmětu koupě na účet prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn převzetí předmětu koupě kupujícím odmítnout v případě, že kupující nesplní dohodnuté platební podmínky. V případě, že kupující v uvedené lhůtě 30 dnů nesplní podmínky řádného převzetí předmětu koupě a předmět koupě proto nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu skladovací poplatek ve výši 100,- Kč za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení s řádným převzetím předmětu koupě.

5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení lhůty k převzetí předmětu koupě. Nepřevezme-li kupující předmět koupě ani v takto dohodnuté lhůtě, má prodávající právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny předmětu koupě. Výše této smluvní pokuty bude stanovena dle cen doporučených výrobcem (včetně DPH) v ceníku platném v okamžiku uzavření smlouvy. Nárok na skladovací poplatek dle bodu 5.2 tím není dotčen. Smluvní pokuta může být započtena na uhrazenou zálohu kupní ceny.

5.4. Lhůta pro odběr předmětu koupě dle bodu 5.2. tohoto článku neplatí a účinky jejího nedodržení nastávají okamžitě v případě, že kupující odběr vozidla výslovně odmítne, popř. odběr nebude možný pro nesplnění dohodnutých platebních podmínek.

5.5. Převzetí vozidla potvrzuje kupující svým podpisem, u právnických osob podpisem oprávněných zástupců.

  1. Nabytí vlastnického práva

6.1. Kupující se stává vlastníkem předmětu koupě jeho převzetím a zaplacením celé kupní ceny předmětu koupě.

  1. Záruky

7.1. Prodávající poskytuje na závady na předmětu koupě záruku v souladu se záručními podmínkami výrobce. Tato záruka začíná běžet ode dne převzetí vozidla, který je uveden v záruční knížce.

Škoda na vozidlo 2 roky bez omezení počtu ujetých kilometrů neexistenci vad laku 3 roky neprorezavění plechů karoserie 5 let

  1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1. Kupující, který naplňuje znaky spotřebitele dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZoOS“), má podle § 20d a násl. ZoOS právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy týkající se vozidla. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (tedy orgánem, který takový spor je oprávněn řešit) je ve smyslu § 20e písm. d) ZoOS Česká obchodní inspekce. Internetová adresa České obchodní inspekce je http://www.coi.cz/.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující souhlasí se zařazením osobních údajů, uvedených v kupní smlouvě, resp. objednávce, do marketingové databáze autorizovaného prodejce (není-li v objednávce uvedeno jinak). Tyto údaje budou použity za účelem zjištění spokojenosti zákazníků a zdokonalení nabízených produktů a služeb. Tento souhlas platí do doby jeho písemného odvolání. S údaji bude nakládáno v souladu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP) v platném znění.

9.2. Práva a povinnosti výslovně neupravené kupní smlouvou či těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky.

9.3 Tyto VOP tvoří spolu s objednávkou a kupní smlouvou úplnou dohodu mezi prodávajícím a kupujícím ohledně předmětu kupní smlouvy a nahrazují veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této kupní smlouvy či těchto VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

9.4. Kupní smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Změna kupní smlouvy v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

9.5. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z těchto VOP, objednávky či kupní smlouvy nebo jakékoliv jejich ustanovení (včetně jakéhokoli jejich odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní jejich ustanovení. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP, objednávky či kupní smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.

9.6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2019. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsem přečetl/a a souhlasím s nimi.

Datum:

Kupující: RČ/IČO:

Podpis:

Prodávající: Chatenet Automobile CZ, s.r.o., IČO: 04966163

Podpis:

 


Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

I. Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

Zpracováváme tyto údaje:

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje bude shromažďovat: Chatenet Automobile CZ, s.r.o., IČO: 04966163 se sídlem Úzká 128, Želivec, 251 68, vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 256262 (dále jen „správce“).

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i dodavatelé některých služeb uvnitř a vně EU, jako například dodavatelé cloudových, IT nebo webhostingových služeb. Případně další dodavatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Kdo jsou zpracovatelé, které používají správci ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran).

Interní evidence údajů v nástrojích: Klikněte sem a zadejte. K výše uvedeným účelům.

Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který  umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou stránku . Reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

☒Seznam.cz. ičo: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.

☒Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.

Heureka Shopping s.r.o., k jakým údajům: Informace o nakoupeném zboží, Email a účelům: zaslání emailu s žádostí o hodnocení nákupu.

Emailový systém třetí strany

II. Účely zpracování a jejich právní základ

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Jak mohu požádat o vymazání nebo opravu mých osobních údajů?

III. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na kadlecek@chatenet-automobile.cz

Jak dlouho budeme shromažďovat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 2 let v případě oprávněného zájmu. Osobní údaje budeme bezpečně ukládat po dobu nezbytnou k plnění našich povinností podle platných právních předpisů.

IV. Webové stránky

4.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou male textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči.

Soubory cookies využíváme např. pro:

4.2.  Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek.

Dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

 

4.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

V. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1.4.2019.

 

 

Volejte Chatenet +420 725 766 555 pondělí – pátek 8:00 – 17:00

Navštivte náš Showroom Blog3Blog
SEO optimalizace